خواستم خودمو گول بزنم ؛ همه ی

خاطراتم رو انداختم یه گوشه ای و

 گفتم : فراموش ؛ یه چیزی ته

قلبم خندید و گفت : یادمه 


دسته ها : در هم
جمعه دوم 12 1387
X